KARIKATORIAL

KARIKATORIAL
Tanitim

mercredi 10 mars 2010

ĺSVĺҪRE‘DE KAR BEYAZ YAĞMIYOR !( SUISSE )

Isviçre’de kar yağɪyordu…Her taraf kartpostal fotoğraflarindaki gibiydi..
Ama ĺsviçre’de kar artɪk o kadar beyaz değildi..üç ay evvel sağcɪ Halk Partisi tarafɪndan sunulan, “ CONTRE LA CONSTRUCTION DE MINARET “ referandumuna , yani « MĺNARE YAPILMASINA KARŞI “ halk oylamasɪna gidilmişti…
Ve bu referandumda tam 1.534.O54 kişi, minaret yapɪlmasɪna karşɪ oy verdi..Yani oylamaya katɪlanlarɪn %57,47’si minareleri burada görmek istemiyoruz dediler.
17 kanton( bölge) ve 5 yarɪ kanton minaret yapɪlmasɪna karşɪ oy kullandɪ.sadece 3,5 kanton minare yasağɪna karşɪ çɪktɪ..
En çok Almanca konuşan kantonlarda minaret istenmiyor..
Kaldɪ ki Isviçre’de 160 tane cami ve sadece 4 tane minare var.
7,7 milyonluk nüfuslu ülkede ise yabancilar, %22 civarinda…müslümanlar, nüfusun sadece %5’ini oluşturmakta,( 400.000 ) çoğunluğu ise Türkler ve eski Yugoslavya ülke vatandaşlarɪ .
Parlemento dahil, iktidardaki koalisyon partilerden üçü, ( PCS,PS,PLR,UDC ) minaret yasaǧɪna karşɪ çɪkarken,

bir tek Populist sağ parti ( UDC ) yani referandumu halka sunan parti ,minare yapɪmɪna karşɪ…Apolitik, Isviçre halkɪ aylar evvelden bilinçli olarak yapɪlan anti - islamcɪ propagandalarla kandɪrɪlmɪştɪ..Isviçre’nin referandum sonrasɪ, içeriden ve dɪşarɪdan gelen tepkilerle imajɪ zedelendi.. Ülke içinde ise halk bu oylamayla tam bölünmüş durumda , ..Minare yasaǧɪna cesaretli bir şekilde karşɪ çɪkan saǧduyulu Isviçre’lilerin bir kɪsmɪ, kartondan minare yapɪp camlarɪna yapɪştɪrɪrken, diǧerleri ise evlerinin bahçesine uzun beyaz sopalardan ve saksɪdan minaret yaparak protesto etmekteler…Dünya’dan gelen tepkilere tek cevaplarɪ ise, Isviçre’nin dünyanin en iyi işleyen bir demokrasi olduğunu ve sonuç ne olursa olsun, halkɪn iradesini yansɪttɪklarɪnɪ dile getirmekteler..Bu durumda Isviçre’li dostlarɪmɪza, dini inanç ve ibadet , özgürlüklerinin , Isviçre anayasasiyla, 72.maddesince “ diger dinlere karşɪ hoşgörü ve dinsel barɪş “ güvence altɪna alɪnmɪş .ve ayrica da bu sonuç, Isviçre kanunun 15.maddesine, göre inanç özgürlüğüne,işlenmiş bir suç oldugunu hatirlatalim..
Bu arada, Isviçre’nin Strasbourg’ta, Insan Haklarɪndan da sorumlu Avrupa Konseyi başkanlɪğɪnɪ yönetecek olmasɪ, hayli düşündürücü.. Isviçre’ye tepkiler Arap ülkelerinde de artmaya başladɪ…” Uluslarasi Arap Birligi,” Isviçre’yi ɪrkçɪlikla suçlayarak, bu ülkeye ambargo uygulamaya çaǧrɪ yaptɪ..Libya lideri Muammer Kaddafi ise, Isviçre’yi ɪrkçɪlɪkla suçlayarak, bu ülkeye “ cihad “ ilan etti !..
Hatta Recep Tayyip Erdoǧan’ɪn Avrupa ĺşlerinden sorumlu bakanɪ Egemen Baǧɪş bile, referandumdan bir kaç gün sonra…
tüm Müslümanlarɪ Isviçre bankalarɪndan paralarɪnɪ çekmeye çaǧɪrmɪştɪ
Bu konuda , gözlem ve araştɪrmalarɪmɪn daha da objektif olmasɪ açɪsɪndan, bir Parlementer olan,

( Liste Alternative ) partisinden, Andy Kuntz’la da söyleştik..
Referandumu halk oylamasina sunan Sağci parti

( UDC )nin, sorumlularindan, biriyle de randevu istediysem de, ne olumlu ne de olumsuz cevap alabildim..
Minare yi istemeyenler, kamera karșɪsɪnda susmayɪ tercih ediyorlar…
Sirada șimdi hangi referandum var ?
Burka…zorla evlilik, ?
Hatta bu sagci parti,daha da ileri giderek, Isviçre vatandașlɪğɪna geçmek isteyen tüm Müslümanlardan, “ Kuran” a ve ĺslam kurallarɪna, sadɪk kalmayacağɪna dair yazɪlɪ bir belge istenmesini bile, yine referandumla halka sormayɪ öngörüyor !…
ĺsviçre’de minareler üzerine, kar yağmaya devam ediyor hâla …

ĺSVĺҪRE ‘DE KAR BEYAZ YAĞMIYOR !..
PARLEMENTER ANDY ( LISTE ALTERNATIVE ):« Bu referandum SVP’nin bir girișimiydi ( Sağcɪ Parti ), ĺsviçre’de minare yapɪnɪn yasaklanmasɪnɪ ve Anayasa’ya girmesini öneriyordu. Şu an ĺsviçre’de üç tane minare var
Ve daha fazla yapɪlmasɪnɪ engellemek istiyorlar.Bu yüzeysel bir korkutmayla, güvensizlik ve yabancɪ korkusunu yaymaktɪr. Ayrɪca da ĺsviçre’nin politik kültürüne de bir saldɪrɪdɪr
Yabancɪlarɪ sürekli potansiyel tehlike gibi göstermek, iç barɪșɪ da baltalar.. »PHILIP ALBERCHT ( Müzisyen ) :
Benim için minaret, kilise farketmez..Ben de minaret yasağɪna
“ HAYIR “ oyu verdim..
PASCAL MURBACH : ( ĺlticacɪlar servisi görevlisi ) :
“ HAYIR “ oyu kullandɪm..yani Minare yapɪmɪna karșɪmɪsɪnɪz ?
sorusuna " HAYIR" dedim.
Çünkü bunu çok saçma buluyorum; Halkɪn sorunlarɪyla hiçbir alakasɪ yoktur.
Bizim barɪșçɪl ve politik kültürümüzede uymuyor bu referendum.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire